Distriktets utbildnings- och andra bidrag

Bidrag till medlemmar:

Utbildningsbidrag

Medlemmar har rätt att söka utbildningsbidrag med upp till 5 000 kr till utbildningar som ligger inom ramen för scouternas verksamhet.

Utmanar- och/eller roverbidrag

Bidrag som söks av en utmanar- och/eller roverscoutsgrupp för arrangemang där alla utmanar- och/eller roverscouter i Västbodals scoutdistrikt bjuds in till, beviljas med upp till 300 kr per person och arrangemang.

Äventyrarebidrag

Bidrag som söks av en grupp medlemmar för arrangemang där alla Äventyrsscouter i Västbodals scoutdistrikt bjuds in till, beviljas med upp till 300 kr per person och arrangemang.

Övrigt

Det är står fritt att för varje medlem att söka bidrag till resor, arrangemang, läger mm.

Bidrag till kårer:

Ledarvårdsbidrag

Kårer kan söka ledarvårdsbidrag med upp till 25 kr per registrerad medlem. Medlemsantalet baseras per den 31 december föregående år.

Övrigt

Det står kårer fritt att söka bidrag för att utveckla verksamheten.

Bidrag från distriktet:

Grundläggande utbildningar

Bidrag ges i sin helhet till medlemmar för att gå de grundläggande utbildningarna hos Scouternas Folkhögskola. De utbildningar som är klassade som grundläggande är: Leda Scouting, Leda Avdelning, Leda Patrull och Leda Kår.

Subventionerade utbildningar

Distriktet arrangerar egna utbildningar till ett subventionerat pris. Deltagaravgiften för dessa utbildningar kan inte sökas från utbildningsbidraget och inte heller minskar medlemmens sökbara nivå i utbildningsbidraget. Exempel på subventionerade utbildningar är Knivtillverkarhajk, Motorsågskörkortskurs A+B, Klätterkurser mm.

Övrigt

Det står fritt upp till distriktsstyrelsen att instifta bidrag för resor, läger, arrangemang till ett subventionerat pris. I vissa fall kan distriktsstyrelsen fatta beslut om att bidragsansökan skall vara inne till ett visst datum.

Praktisk information

För att söka bidrag skall ansökan skickas in till distriktet (maila till exempel info@vastbodal.se) i god tid innan arrangemanget sker. I ansökan skall minst namn, kår, vad bidraget avser samt budget finnas med.
Styrelsen behandlar ansökan vid nästkommande ordinarie styrelsemöte och lämnar besked via e-post till sökande.

Utbetalning sker normalt efter att medlemmen redovisat kostnadsutlägget eller faktura.

Villkor

För att beviljas bidrag krävs att scouten är medlem i Västbodals scoutdistrikt samt uppfyller de krav för medlemskap som är reglerat i Scouternas stadgar.
För att beviljas bidrag som kår krävs att kåren är ansluten till Västbodals scoutdistrikt, godkänd av Scouterna, uppfyller de krav som ställs av en kår enligt Scouternas stadgar.
Vid utebliven närvaro, utan giltig orsak, skall kostnaden för arrangemanget betalas i sin helhet.
Om en medlem har fått utbetalning i förskott och inte kan bekräfta utlägg alternativt närvaro, är denne återbetalningsskyldig med beloppet i sin helhet.

Övrigt

De belopp som anges är baserade per år, om beloppet avser annat tidsintervall anges det i samband med gällande bidrag.
Distriktsstyrelsen reviderar riktlinjen minst en gång per verksamhetsår, lämpligen vid första ordinarie distriktsstyrelsemöte efter distriktsstämman.

Kommentarer inaktiverade.