Distriktets utbildnings- och andra bidrag

Kontakt för frågor till distriktet sker genom e-post till info@vastbodal.se.

Distriktet vill hjälpa medlemmar och kårer att bedriva scouting för att utvecklas till sin fulla potential. Det här dokumentets syfte är att vara en vägledning till distriktsstyrelsen, medlemmar och kårer för att få en överblick över de finansiella instrument som finns att tillgå.

De belopp som anges är baserade per år, om beloppet avser annat tidsintervall anges det i samband med gällande bidrag.

Praktisk information

  • För att söka bidrag skall ansökan skickas in till distriktet i god tid innan arrangemanget sker via ansökningsformuläret som du hittar HÄR
  • I ansökningsformuläret anges namn, kår, vad bidraget avser samt budget för arrangemanget/utbildningen.
  • Styrelsen behandlar ansökan vid nästkommande ordinarie styrelsemöte och lämnar besked via e-post till sökande.
  • Utbetalning sker normalt efter att medlemmen redovisat kostnadsutlägget eller faktura.

  • BIDRAGSANSÖKAN FÖR WSJ – kommer att behandlas under slutet av första veckan i mars 2023, men ni kan redan nu skicka in ansökan via formuläret dock senast 5 mars 2023

Bidrag till medlemmar

Utbildningsbidrag

Medlemmar har rätt att söka utbildningsbidrag för utbildningar som ligger inom ramen för scouternas verksamhet. Utbildningsbidrag beviljas till ett totalt maxbelopp om 5 000 kr och oftast till max 90 % av kurskostnaden.

Utmanar- och/eller roverbidrag

Bidrag som söks av en utmanar- och/eller roverscoutsgrupp för arrangemang där alla utmanar- och roverscouter i Västbodals scoutdistrikt bjuds in till, beviljas med upp till 300 kr per person och arrangemang.

Äventyrarebidrag

Bidrag som söks av en grupp medlemmar för arrangemang där alla Äventyrsscouter i Västbodals scoutdistrikt bjuds in till, beviljas med upp till 300 kr per person och arrangemang.

Övrigt

Det står fritt för varje medlem att söka bidrag till resor, arrangemang, läger mm.

Bidrag till kårer

Ledarvårdsbidrag

Kårer kan söka ledarvårdsbidrag med upp till 25 kr per registrerad medlem. Medlemsantalet baseras per den 31 december föregående år.

Övrigt

Det står kårer fritt att söka bidrag för att utveckla verksamheten.

Bidrag från distriktet

Grundläggande utbildningar

Bidrag ges i sin helhet till medlemmar för att gå de grundläggande utbildningarna hos Scouternas Folkhögskola. De utbildningar som är klassade som grundläggande är: Leda Scouting, Leda Avdelning, Leda Patrull och Leda Kår.

Subventionerade utbildningar

Distriktet arrangerar egna utbildningar till ett subventionerat pris. Deltagaravgiften för dessa utbildningar kan inte sökas från utbildningsbidraget och inte heller minskar medlemmens sökbara nivå i utbildningsbidraget. Exempel på subventionerade utbildningar är Knivtillverkarhajk, Motorsågskörkortskurs A+B, Klätterkurser mm.

Övrigt

Det står fritt upp till distriktsstyrelsen att instifta bidrag för resor, läger, arrangemang till ett subventionerat pris. I vissa fall kan distriktsstyrelsen fatta beslut om att bidragsansökan skall vara inne till ett visst datum.

Villkor

För att beviljas bidrag krävs att scouten är medlem i Västbodals scoutdistrikt samt uppfyller de krav för medlemskap som är reglerat i Scouternas stadgar.

För att beviljas bidrag som kår krävs att kåren är ansluten till Västbodals scoutdistrikt, godkänd av Scouterna, uppfyller de krav som ställs av en kår enligt Scouternas stadgar.

Vid utebliven närvaro, utan giltig orsak, skall kostnaden för arrangemanget betalas i sin helhet.

Om en medlem har fått utbetalning i förskott och inte kan bekräfta utlägg alternativt närvaro, är denne återbetalningsskyldig med beloppet i sin helhet.

Övrigt

Distriktsstyrelsen reviderar riktlinjen minst en gång per verksamhetsår, lämpligen vid första ordinarie distriktsstyrelsemöte efter distriktsstämman.


Distriktets material

Kanoter

Kanoter uthyres kostnadsfritt till medlemmar och kårer i Västbodals scoutdistrikt. Kostnaden för scouter i Sverige är 100 kr per dygn och kanot. För personer utan medlemskap i Scouterna är kostnaden 400 kr dygn och kanot. Avtal med samarbetspartners kan tecknas med distriktet om så önskas.

Villkor:

Vid uthyrning av kanoter ska förskottsbetalning ske om den som hyr inte är en kår eller medlem i Västbodals scoutdistrikt.

Om kanoterna inte återlämnas i samma skick, som när dem hyrdes, ska 300 kr/kanot debiteras för tvättning mm.

Vid eventuella skador på kanoterna efter uthyrning ska reparationskostnader debiteras fullt ut för icke medlemmar i Västbodals scoutdistrikt.

Kommentarer inaktiverade.