Distriktets utbildnings- och andra bidrag

Kontakt för frågor till distriktet sker genom e-post till info@vastbodal.se.

Distriktet vill hjälpa medlemmar och kårer att bedriva scouting för att utvecklas till sin fulla potential. Det här dokumentets syfte är att vara en vägledning till distriktsstyrelsen, medlemmar och kårer för att få en överblick över de finansiella instrument som finns att tillgå.

De belopp som anges är baserade per år, om beloppet avser annat tidsintervall anges det i samband med gällande bidrag.

Distriktets slutdokument om utbildningar och finansiella bidrag i sin helhet finns HÄR

Praktisk information

  • För att söka bidrag skall ansökan skickas in till distriktet i god tid innan arrangemanget sker via ansökningsformuläret som du hittar HÄR
  • I ansökningsformuläret anges namn, kår, vad bidraget avser samt budget för arrangemanget/utbildningen.
  • För att kunna beviljas bidrag skall medlemsavgiften i någon av distriktets kårer vara betald för den period ansökan avser.
  • Styrelsen behandlar ansökan vid nästkommande ordinarie styrelsemöte och lämnar besked via e-post till sökande.
  • Utbetalning sker normalt efter att medlemmen redovisat kostnadsutlägget eller faktura.

Bidrag till medlemmar

Utbildningsbidrag

Medlemmar har rätt att söka utbildningsbidrag för utbildningar som ligger inom ramen för scouternas verksamhet. Utbildningsbidrag beviljas till ett totalt maxbelopp om 5 000 kr och oftast till max 90 % av kurskostnaden.

Utmanar- och/eller roverbidrag

Bidrag som söks av en utmanar- och/eller roverscoutsgrupp för arrangemang där alla utmanar- och roverscouter i Västbodals scoutdistrikt bjuds in till, beviljas med upp till 300 kr per person och arrangemang.

Äventyrarebidrag

Bidrag som söks av en grupp medlemmar för arrangemang där alla Äventyrsscouter i Västbodals scoutdistrikt bjuds in till, beviljas med upp till 300 kr per person och arrangemang.

Övrigt

Det står fritt för varje medlem att söka bidrag till resor, arrangemang, läger mm.

Bidrag till kårer

Ledarvårdsbidrag

Kårer kan söka ledarvårdsbidrag med upp till 25 kr per registrerad medlem. Medlemsantalet baseras per den 31 december föregående år.

Övrigt

Det står kårer fritt att söka bidrag för att utveckla verksamheten.

Bidrag från distriktet

Grundläggande utbildningar

Bidrag ges i sin helhet till medlemmar för att gå de grundläggande utbildningarna hos Scouternas Folkhögskola. De utbildningar som är klassade som grundläggande är: Leda Scouting, Leda Avdelning, Leda Patrull och Leda Kår.

Subventionerade utbildningar

Distriktet arrangerar egna utbildningar till ett subventionerat pris. Deltagaravgiften för dessa utbildningar kan inte sökas från utbildningsbidraget och inte heller minskar medlemmens sökbara nivå i utbildningsbidraget. Exempel på subventionerade utbildningar är Knivtillverkarhajk, Motorsågskörkortskurs A+B, Klätterkurser mm.

Övrigt

Det står fritt upp till distriktsstyrelsen att instifta bidrag för resor, läger, arrangemang till ett subventionerat pris. I vissa fall kan distriktsstyrelsen fatta beslut om att bidragsansökan skall vara inne till ett visst datum.

Villkor

För att beviljas bidrag krävs att scouten är medlem i Västbodals scoutdistrikt samt uppfyller de krav för medlemskap som är reglerat i Scouternas stadgar.

För att beviljas bidrag som kår krävs att kåren är ansluten till Västbodals scoutdistrikt, godkänd av Scouterna, uppfyller de krav som ställs av en kår enligt Scouternas stadgar.

Vid utebliven närvaro, utan giltig orsak, skall kostnaden för arrangemanget betalas i sin helhet.

Om en medlem har fått utbetalning i förskott och inte kan bekräfta utlägg alternativt närvaro, är denne återbetalningsskyldig med beloppet i sin helhet.

Övrigt

Distriktsstyrelsen reviderar riktlinjen minst en gång per verksamhetsår, lämpligen vid första ordinarie distriktsstyrelsemöte efter distriktsstämman.

Fondtips

Ett tips om du skall åka på utlandsscoutarrangemang så är det stor chans att söka via Prins Carl Gustafs Stiftelse. KLICKA HÄR för att komma till Kungahusets info sidan om fonden.
HÄR finns även en lathund inför ansökan.


Kommentarer inaktiverade.